Auteur

Djaja Ottenhof

‘Zeg niet meteen tegen een deelnemer, dat iets niet kan vanwege het reglement’

Een nieuwe gedragslijn voor omgang met klachten moet ertoe leiden dat pensioenfondsen de menselijke maat centraal stellen. Voor veel fondsen is een omslag in het denken nodig, zegt Ger Jaarsma.

Solidaire premieregeling bij Heineken

De flexibele premieregeling heeft bij veel werkgevers met een eigen pensioenfonds de voorkeur. Heineken kiest echter voor de solidaire premieregeling. De mening van deelnemers woog bij deze keuze zwaar mee.

Verzamelen data uit diverse bronnen biedt completer inzicht in pensioen

Een aantal grote fondsen gebruikt de technologie van Ockto om deelnemers meer inzicht te geven in hun pensioen. De verplichte keuzebegeleiding kan de vraag naar deze toepassing een impuls geven, denkt het it-bedrijf.

Pensioenfonds ABN Amro vreest tekort aan geschikt personeel

ABN Amro Pensioenfonds ziet een tekort aan gekwalificeerde medewerkers als een van de strategische risico’s. 'Er is overal een schreeuwend personeelstekort.'

VCP: ‘Wettelijk verplicht Pensioenlabel kan witte vlek verkleinen’

De VCP wil een Pensioenlabel op de loonstrook, jaaropgave en in vacatures. Dit label toont de kwaliteit van de pensioenregeling en kan volgens vakcentrale VCP helpen de witte vlek te verkleinen.

‘Neem communicatie-expert op in bestuur’

Elk fonds zou een communicatie-expert aan het bestuur moeten toevoegen. Dat past bij het grote belang van communicatie en zorgt voor betere samenwerking met andere experts, aldus Netspar-onderzoekers.

Pensioenklager wordt amper gehoord

Klachtenafhandeling in de pensioensector staat in de kinderschoenen, vergeleken met andere financiële dienstverleners als banken en verzekeraars. In aanloop naar het nieuwe stelsel wordt het tijd voor professionalisering.

Deelnemersdata kunnen helpen bij inrichting van keuzebegeleiding

Uitvoerders weten veel over hun deelnemers. Door deze informatie slim in te zetten, is het volgens softwaremakers mogelijk de deelnemers beter te begeleiden bij hun keuzes.

Meer flexibiliteit eigen bijdrage past in nieuwe stelsel

Zowel Rabobank als NN Group koerst af op een flexibele werknemerspremie. Deze flexibiliteit past bij het nieuwe stelsel en is een instrument dat deelnemers kan activeren.

Werkgeverspensioen via derde pijler moet zich nog ontwikkelen

Na verruiming van de fiscale ruimte kan de nichemarkt voor derdepijlerpensioen via de werkgever groeien. Toch is onzeker of het echt een serieus alternatief voor de tweede pijler kan worden.

Zes vragen over nieuwe geschilleninstantie

Deelnemers met een klacht moeten zich al over acht maanden kunnen wenden tot een nieuwe externe geschilleninstantie. Veel vragen over de precieze inrichting van deze instantie zijn nog onbeantwoord.

Werkgevers lopen deur nog niet plat bij infoplatform stelselwijziging

Het nieuwe informatieplatform Werkenaanonspensioen.nl trekt enkele duizenden bezoekers per maand en lijkt vooral bij het mkb nog onbekend. ‘Werkgevers hebben nu veel op hun bord, pensioen staat niet heel hoog op de agenda.’

Kifid biedt zich aan als geschilleninstantie

Het Kifid vindt zichzelf de aangewezen partij voor geschillenbeslechting in de pensioensector. De Ombudsman Pensioenen zou kunnen opgaan in het Kifid, suggereert het klachteninstituut.

Ombudsman: begin al in 2022 met verbetering keuzebegeleiding

Keuzebegeleiding bieden wordt pas met invoering van het nieuwe stelsel verplicht. Maar volgens Ombudsman Pensioenen Jeroen Steenvoorden moeten pensioenfondsen die begeleiding al eerder verbeteren.

Kifid en Ombudsman Pensioenen optie voor geschilleninstantie

Zowel het Kifid als de Ombudsman Pensioenen zijn een optie om de nieuwe, tijdelijke geschilleninstantie bij onder te brengen. Dit staat in een conceptbesluit van Sociale Zaken dat op dit moment open staat voor consultatie.

‘Experimenten zelfstandigen ook met nieuwe regelgeving niet van de grond’

Pensioenfondsen zien weinig in de regeling die experimenten met vrijwillige deelname van zelfstandigen in de tweede pijler mogelijk moet maken. 'Wij geloven meer in een structurele oplossing.’

AFM wil wettelijke waarborgen bij keuzes op pensioendatum

De AFM wil dat in het nieuwe stelsel ook wettelijke waarborgen gaan gelden voor advies bij keuzes op pensioendatum. Fondsen worden dan verplicht informatie in te winnen over de financiële positie van deelnemers.

AFM-voorstel extern geschilleninstituut ‘interessante optie’

Het AFM-plan voor een geschilleninstituut dat bindende uitspraken kan doen, wordt welwillend ontvangen. De Pensioenfederatie noemt het een interessante optie en ook de Ombudsman Pensioenen ziet mogelijkheden.

Helft klagers geeft fonds een onvoldoende voor afhandeling

Deelnemers die een klacht hebben over hun fonds zijn niet te spreken over de afhandeling, zegt de AFM. De helft van de klagers geeft het fonds daarvoor een cijfer vijf of lager en bijna de helft vond het te lang duren.

AFM: ‘Beetje grimmig beeld’ klachtenafhandeling pensioenfondsen

Pensioenfondsen rapporteren opvallend weinig klachten en klagers ervaren een hoge drempel. De AFM vindt dat fondsen moeten aansluiten bij de manier waarop verzekeraars omgaan met klachten.

‘Meer vrijheid nodig om upo effectief in te zetten’

Ondanks plannen de vormgeving van het upo vrij te laten, zien communicatiedeskundigen nog weinig mogelijkheden dit document effectief te gebruiken. Dat lukt alleen als er minder inhoudelijke eisen aan de upo worden gesteld.

Bpf Groothandel mag Convenant Arbeidsongeschiktheidspensioen negeren

Pensioenfonds Nederlandse Groothandel hoeft de afspraken uit een convenant over de dekking van premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid niet te volgen. Dit blijkt uit een uitspraak van rechtbank Den Haag.