Auteur

Olaf Boschman

Kamervragen over daling variabele uitkering

Pieter Omtzigt heeft Kamervragen gesteld over de daling van variabele uitkeringen, die volgens onderzoek in 2023 kan oplopen tot 10%. Een vraag is of dit niet leidt tot onrust onder gepensioneerden en wat dit doet met het vertrouwen.

Hoge Raad: compensatie gepensioneerden Euronext verkeerd gemotiveerd

Hof Amsterdam heeft Euronext met de verkeerde motivatie veroordeeld tot compenseren van gepensioneerden die geen indexatieperspectief meer hadden, vindt de Hoge Raad. Hof Den Haag mag de zaak opnieuw onderzoeken.

'Pensioen is een achterhaald concept'

De oplopende levensverwachting vraagt om een andere kijk op pensionering. Een oude dag zonder armoede is onbetaalbaar als mensen vasthouden aan het idee dat ze rond hun 65ste kunnen stoppen met werken.

Uitstel pensioenwet steeds waarschijnlijker

De Tweede Kamer gaat volgende maand verder met de behandeling van de Wet toekomst pensioenen. Er komen nog drie dagen met wetgevingsoverleg en daarna valt een besluit over verdere behandeling. Uitstel is steeds waarschijnlijker.

Vertraging stelselherziening tot daaraan toe – als het maar duidelijk is

Onduidelijkheid over de ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen hindert de voorbereiding op de transitie, al is mogelijk uitstel slechts één van de onzekerheden waarmee fondsen te maken hebben. ‘Elke duidelijkheid helpt.’

Kabinet maakt nieuwe sommen over koopkrachtbehoud in herzien stelsel

Er komen nieuwe sommen die laten zien welk effect inflatie heeft op de koopkracht van pensioen na de stelselherziening. Minister Schouten laat die maken met 1,5% projectierendement in plaats van de eerder gebruikte 0%.

Minister bereid standaardmethode default te maken

In reactie op breed gedeelde kritiek op de vba-methode is minister Schouten bereid in de wet op te nemen dat de standaardmethode de default is. Gebruik van de vba-methode zullen fondsen moeten motiveren.

A-G: ‘Hof toetste eenzijdige wijziging aan verkeerde norm’

Parfumeur IFF voerde eenzijdig een werknemerspremie in voor alle medewerkers. Onterecht menen rechtbank en hof, maar volgens de advocaat-generaal paste het hof de norm voor acceptatie van de wijziging te streng toe.

Kamer wil meer grip op verdeling vermogen bij invaren

Voor- en tegenstanders van de stelselherziening plaatsen vraagtekens bij de regels voor invaren in de Wet toekomst pensioenen. Er is veel kritiek op de VBA-methode. Verder willen Kamerleden meer duidelijkheid over evenwichtigheid.

‘We moeten ons niet blindstaren op 1 januari 2023’

Het is wenselijk om de Wtp snel te behandelen, zodat die op 1 januari volgend jaar kan ingaan, vindt CDA-Kamerlid Hilde Palland. Maar: ‘Het is niet het allerbelangrijkste dat de wet eind december door beide Kamers is.’

Loodsen had vo-lid van rechter niet mogen schorsen

De schorsing van een lid van het verantwoordingsorgaan van beroepspensioenfonds Loodsen was onterecht, volgens de rechter. De benoemende vereniging had wel het recht het vo-lid te ontslaan.

Omtzigt: ‘Behandelen pensioenwet zonder doorrekening is bizar’

Kamerlid Pieter Omtzigt is fel gekant tegen verdere behandeling van de Wet toekomst pensioenen zolang onduidelijk is welke parameters fondsen straks moeten gebruiken. Volgens minister Schouten is dit geen bezwaar.

‘Stelselwijziging kent risico’s, maar is fundamentele verbetering’

Volgens VVD-Kamerlid Bart Smals zijn risico’s inherent aan de stelselherziening, omdat vooraf niet exact is in te schatten hoe die uitpakt. ‘Als je pas naar het nieuwe stelsel wilt gaan als je alles weet, dan kom je er nooit.’

Recreatie wil 1 juli 2024 over naar nieuw contract

Om meer risico te kunnen nemen voor de jonge populatie wil pensioenfonds Recreatie op 1 juli 2024 overstappen naar het nieuwe contract. In de voorbereiding op de overstap knelt het ontbreken van parameters.

Advocaat-generaal: wijzigen onvoorwaardelijke indexatie niet toegestaan

De AFM had de onvoorwaardelijke indexatie over opgebouwde rechten van actieven moeten handhaven, vindt de advocaat-generaal. Die ingreep is strijdig met het verbod op wijziging van aanspraken in de Pensioenwet.

Kabinet wil collectieve uitkeringsfase bij solidair contract toestaan

Een collectieve uitkeringsfase bij het solidaire contract is onder voorwaarden mogelijk, schrijft minister Schouten aan de Tweede Kamer. Verder houdt het kabinet vast aan de vba-methode en blijft een carve-out uitgesloten.

Kamer wil behandeling Wet toekomst pensioenen voor herfst afronden

De Tweede Kamer wil de Wet toekomst pensioenen direct na het zomerreces gaan behandelen en vóór het herfstreces klaar zijn. Ook zet de Kamer druk op de Commissie Parameters om haar advies uiterlijk 1 september te leveren.

Advies Commissie Parameters minimaal vier maanden vertraagd

De Commissie Parameters heeft meer tijd nodig voor haar advies over economische scenario’s, parameters en de ufr-methode. Ook schuift de invoering van de Wet bedrag ineens opnieuw op, met een half jaar.

Hof wil duidelijkheid van Hoge Raad over verjaren premievordering

Rechtbanken en gerechtshoven oordelen verschillend over het verjaren van premievorderingen, constateert het hof in Den Bosch. Met vragen aan de Hoge Raad wil het hof duidelijkheid creëren.

Corien Wortmann vertrekt uit bestuur ABP

Eind december stapt Corien Wortmann op bij ABP. Ze is dan acht jaar bestuurder geweest van het grootste Nederlandse pensioenfonds, waarvan zeven als bestuursvoorzitter.

Rechter: geen btw-plicht voor fiduciaire dienstverlening bij dc

Over fiduciaire diensten aan pensioenfondsen die dc-regelingen uitvoeren is geen btw verschuldigd, vindt de rechtbank in Gelderland. Ook voor bestuursondersteuning die deel is van pensioenadministratie geldt geen btw-plicht.

Hof: buffereisen pensioenfondsen zijn terecht

Pensioenfondsen verzekeren biometrische risico’s, oordeelt het gerechtshof in Den Haag. Om die reden is het terecht dat fondsen een buffer moeten aanhouden, zoals de Europese pensioenfondsenrichtlijn voorschrijft.

Kamerleden: 1 januari 2023 is haalbaar, maar ‘niet in beton gegoten’

Ook als zorgvuldigheid boven snelheid gaat, is het mogelijk de Wet toekomst pensioenen te laten ingaan op 1 januari 2023, denken Kamerleden Bart Smals en Hilde Palland. Maar die datum is ‘niet in beton gegoten’.

VVD en CDA: fondsen moeten kunnen kiezen voor carve-out

Pensioenfondsen moeten bij de stelselherziening de mogelijkheid krijgen voor een carve-out, vinden regeringspartijen VVD en CDA. Zo kunnen zij ‘een beter pensioenperspectief’ creëren voor deelnemers.

‘Dispensatie van bpf verliest aantrekkingskracht in nieuwe stelsel’

Voor werkgevers is een vrijstelling van het bpf in hun sector veel minder aantrekkelijk na invoering van de Wet toekomst pensioenen, aldus Bas Dieleman. De overstap naar vlakke premie is één van de redenen.

‘Vervang vba-methode door aangeklede standaardmethode’

Aan de vba-methode voor de verdeling van pensioenvermogen bij invaren kleven bezwaren. Het is beter die te vervangen door een ‘aangeklede’ standaardmethode, vinden Agnes Joseph en Jacintha van Bijnen.

DNB wil verzwaring governance voor invaarbesluit gemengd bestuur

Voor fondsen met een gemengd bestuursmodel is verzwaring nodig van de governance bij het invaarbesluit, vindt DNB. De toezichthouder wil verder dat lagere regelgeving complete besluitvorming eist over de transitie.

Pensioenadministratie als nutsvoorziening

Uitvoerders zoeken in de aanloop naar de stelselherziening meer samenwerking en twijfelen openlijk of ze bij de transitie wel met elkaar moeten concurreren. Hoe verhoudt zich dat tot de vrije markt? ‘Er kan en mag best veel.’

Afromen dc-kapitaal om reserve te vullen niet toegestaan

Bij het invaren mogen fondsen geen individuele dc-kapitalen afromen om een solidariteitsreserve of risicodelingsreserve te vullen, aldus het kabinet. Overzetten van dc-kapitaal gebeurt ‘een-op-een’, zonder omrekenmethode.

Coalitie wil vaart houden bij behandeling Wet toekomst pensioenen

Net als minister Schouten willen regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie de vaart erin houden bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen. Onder meer PvdA en GroenLinks hebben minder haast.