Auteur

Olaf Boschman

Koolmees: maximaal een jaar uitstel voor pensioenhervorming

Uiterlijk 1 januari 2023 moet hervorming van het pensioenstelsel kunnen beginnen, een jaar later dan beoogd. Eerder indexeren schuift ook maximaal een jaar op. De kortingsgrens staat ook in 2022 weer op 90%.

‘Uitstel pensioenhervorming zou onwenselijk, maar niet verbazend zijn’

Als de wetgeving voor het nieuwe stelsel wordt uitgesteld, dan hebben nieuwe, tijdelijke kortingsregels voor eind dit jaar de hoogste prioriteit, menen bonden. Uitstel wordt ‘zeer onwenselijk’ gevonden, maar ook ‘zorgvuldig’.

Koolmees: geen uitzondering kortingsregels voor bpf Levensmiddelen

Er is geen reden om te veronderstellen dat bpf Levensmiddelen in aanmerking komt voor een fondsspecifieke uitzondering op de kortingsregels, aldus minister Koolmees.

Rechter: opf mag betaalde btw niet in mindering brengen

Een opf mag over pensioenuitvoering geen btw in rekening brengen aan de werkgever, vindt de rechter. Als verzekeraar is het opf daarvan vrijgesteld. Juridische geschillen over btw spelen bij tientallen fondsen.

Koolmees bekijkt automatische aansluiting zelfstandigen

Het kabinet analyseert of het mogelijk en wenselijk is dat pensioenfondsen zelfstandigen bij experimenten automatisch kunnen aansluiten, met vrijwillige opt-out.

‘Uitkeringsfase verbeterde premieregeling kent meer solidariteit’

De solidariteit in de uitkeringsfase is groter bij de verbeterde premieregeling dan bij het nieuwe contract, meent Agnes Joseph. Volgens Dick Boeijen is dat niet zo, omdat het nieuwe contract meer risicodelingselementen kent.

Weinig politiek animo voor meer zeggenschap deelnemers

Voor politici zijn meer rechten voor de deelnemer in het nieuwe stelsel niet vanzelfsprekend. De inspraak bij het invaren roept de meeste discussie op.

Grote meerderheid nieuwe Tweede Kamer steunt pensioenakkoord

De partijen die het pensioenakkoord steunen, krijgen volgens de voorlopige uitslag van de Kamerverkiezingen samen 95 van de 150 zetels. Dit waren er 98, maar het brede draagvlak is behouden. 50Plus houdt één zetel over.

Boete voor MN dat naliet gebruik software te melden aan leverancier

MN heeft €500.000 plus wettelijke rente aan boete betaald omdat het een it-leverancier niet informeerde over gebruik van software voor PME en Koopvaardij. Voor het gebruik zelf heeft MN €700.000 plus rente overgemaakt.

GroenLinks: verlagen verplichte opbouw ontmoedigt sparen in pensioenfonds

GroenLinks ziet het toch niet zitten om de pensioenopbouw verder af te toppen. De partij was eerder voorstander van een verlaging, maar heeft een ‘switch’ gemaakt.

Wel meer risico, niet meer rechten voor deelnemer

In het nieuwe stelsel loopt de deelnemer meer risico. Maar de macht van inspraakorganen blijft beperkt. Ook rijst de vraag waarom werkgevers, die nauwelijks nog risico lopen, in fondsbesturen moeten zitten.

Centraal Beheer APF wil lagere buffereisen aan premieregelingen bij fondsen

De buffereisen voor pensioenfondsen met een dc-regeling leiden tot een ongelijk speelveld met verzekeraars en ppi’s, aldus Centraal Beheer APF. De stelselherziening is een goed moment om de eisen aan te passen, vindt het apf.

Suggestie voor onafhankelijke ‘Commissie Evenwicht’ krijgt politieke bijval

Politici van CDA, D66, PvdA, ChristenUnie en 50Plus staan positief tegenover het idee van ouderenbonden voor een onafhankelijke commissie, die normen stelt voor evenwichtigheid bij de transitie naar het nieuwe stelsel.

Rechter vindt polishouders Optas wél belanghebbenden bij fusie met Aegon

Polishouders zijn belanghebbenden bij de fusie tussen Aegon en Optas, vindt de bestuursrechter. DNB heeft hun bezwaren daarom ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard en moet hierover een nieuw besluit nemen.

Hoogleraren: ‘Bezwaarrecht tegen invaren voorkomt maatschappelijk verzet’

Behoud van bezwaarrecht, individueel of collectief, voorkomt verzet tegen invaren, aldus drie juristen. Fondsen kunnen het vermogen van deelnemers met bezwaren aanhouden in een collectiviteitskring met de huidige spelregels.

VCP en AVV vinden dat kabinet te hoge verwachtingen schept

De richting van de beoogde stelselherziening is goed, vinden VCP en AVV. De vakbonden zien wel de nodige verbeterpunten en waarschuwen beide voor te hoge verwachtingen.

‘Hoorrecht gepensioneerden als inspraak bij invaren is te mager’

Gepensioneerden moeten meer zeggenschap krijgen als sociale partners besluiten tot invaren, vinden meerdere verenigingen van gepensioneerden. Alleen een hoorrecht is te mager.

D66, PvdA en CDA twijfelen of stelselherziening op 1 januari kan beginnen

De stelselherziening eist een zorgvuldige wetsbehandeling, vinden Kamerleden. Het kan zijn dat 1 januari 2022 als ingangsdatum onder druk komt te staan. ‘Ik weet in alle oprechtheid niet of het gaat lukken.’

Hof: Duitse chauffeurs vallen onder verplichtstelling bpf Vervoer

Werknemers die meestal in het buitenland werken, vallen onder de verplichtstelling als zij een arbeidsovereenkomst hebben naar Nederlands recht. Dat oordeelt hof Arnhem in een proefproces dat was aangespannen door Bpf Vervoer.

Koolmees: wetsvoorstel stelselherziening ná zomer naar Kamer

Het wetsvoorstel voor de stelselherziening gaat na de zomer naar de Kamer, heeft minister Koolmees laten weten. De planning hoeft niet in gevaar te komen, meent FNV-bestuurder Elzinga. ‘Die was al krap.’

Val kabinet vertraagt stelselherziening niet, maar tijd dringt voor overgangsregels

ABP-voorzitter Wortmann ziet in de val van het kabinet een risico voor de voortgang van de stelselherziening. Volgens Gerard Riemen verandert de val niets aan de voortgang, al dringt de tijd voor de overgangsregels.

‘Een verplichting om het transitie-ftk te gebruiken is transparanter en eerlijker’

Fondsen kunnen kiezen of en wanneer ze gebruik maken van het transitie-ftk. Volgens Monique van der Poel is dat onwenselijk. Zij vindt het transparanter en eerlijker om de overgangsregels in principe te verplichten.

Invoering bedrag ineens schuift op naar 2023

Onder druk van de Eerste Kamer stelt minister Koolmees de mogelijkheid om een bedrag ineens op te nemen een jaar uit. In de tussentijd wil hij kijken of de uitvoering eenvoudiger en daarmee goedkoper kan.

OR KLM Catering vangt bot in zaak over gemiste indexatie

KLM Catering Services heeft geen verkeerde verwachtingen gewekt over indexatie bij de wijziging van de excedentregeling, aldus de rechter. De ondernemingsraad eiste €1,2 mln van de werkgever voor de gemiste indexatie.

Beloningen pensioensector gestegen

Pensioenfondsen zijn bestuurders in 2019 opnieuw beter gaan belonen. Het werk wordt complexer, geldt als voornaamste argument. Maar hoeveel uur een bestuurder moet werken voor zijn geld is zelden duidelijk.

‘Verplichtstelling premieregeling beter te rechtvaardigen met extra solidariteit’

Bij een ‘kale’ verbeterde premieregeling is de verplichtstelling lastiger te rechtvaardigen dan bij het nieuwe contract. Voor een ‘zo vrij mogelijke keuze’ is het mogelijk extra solidariteit toe te voegen, meent het kabinet.

Langere overgangsperiode voor alle regelingen met progressieve premie

Ook bij verzekerde uitkeringsovereenkomsten is het mogelijk langer vast te houden aan een progressieve premie. Opbouw daarin eindigt uiterlijk in 2026; werkgevers moeten dan zijn overgestapt op een premieregeling.

Koolmees wil hulp sector bij ‘moeilijkste fase’ stelselherziening

Het maken van wetten en die vervolgens implementeren is wellicht ‘de moeilijkste fase’ in de stelselherziening, vindt minister Koolmees. Hij roept de sector op om mee te denken om de wetgeving nog beter te maken.

Polishouders Optas geen belanghebbenden bij fusie met Aegon, aldus DNB

DNB blijft erbij dat polishouders geen belanghebbenden zijn bij de fusie tussen Aegon en Optas. Bovendien is het volgens de toezichthouder praktisch ondoenlijk als polishouders individueel bezwaar kunnen maken.

Hof: AFM had onvoorwaardelijke indexatie opgebouwde rechten moeten handhaven

De AFM mocht de pensioenovereenkomst met haar werknemers eenzijdig wijzigen, oordeelt het gerechtshof. Wel had de onvoorwaardelijke indexatie over opgebouwde rechten van actieven in stand moeten blijven.