Auteur

Olaf Boschman

ABP start in najaar met publiceren behandelde klachten

Vanaf het najaar gaat ABP samenvattingen publiceren van klachten waarover zijn beroepscommissie zich heeft uitgesproken. PMT gaat dit onderzoeken; privacy is daarbij een aandachtspunt.

Koolmees tempert verwachtingen over eerder ingaan delen nieuw stelsel

Het kabinet dient één wetsvoorstel in voor de stelselherziening, met de optie dat onderdelen eerder ingaan als daar na behandeling in Tweede en Eerste Kamer tijd voor is én dat wenselijk is.

Hof: verjaringstermijn premie start als fonds weet van verplichte deelname

De verjaringstermijn van vijf jaar voor premievorderingen gaat lopen als een fonds redelijkerwijs kan weten dat een bedrijf onder de verplichtstelling valt, vindt het hof in Leeuwarden. Een vordering is pas vanaf dan opeisbaar.

Ombudsman pleit voor publicatie van alle uitspraken en adviezen

Publicatie van klachten en bindende uitspraken geeft inzicht aan deelnemers en beleidsmakers en scherpt het oordeel van beroepscommissies, vindt de Ombudsman Pensioenen. Van pensioenfondsen vraagt dat meer openheid.

Rechter: pensioenfonds Bakkers heeft recht op aftrek voorbelasting

Pensioenfonds Bakkers mag voorbelasting aftrekken, vindt de rechtbank in Groningen. Het fonds is geen verzekeraar met btw-vrijstelling, aldus de rechters. De uitspraak staat haaks op die in een vergelijkbare zaak van een opf.

Kamer wil duidelijkheid over eerder ingaan onderdelen nieuw stelsel

Minister Koolmees moet duidelijk maken welke onderdelen van het nieuwe stelsel eventueel eerder kunnen ingaan, en of er voor de overgangsregels een aparte wet komt, vinden Tweede-Kamerleden.

‘Richt communicatie nabestaandenpensioen óók op partner’

Achter pensioen- en spaargedrag zit een huishoudeconomie en daarom is het logisch communicatie over de opties voor nabestaandenpensioen ook te richten op partners, vindt onderzoeker Raymond Montizaan.

Hof beslecht geschil deelname Vervoer na zeven jaar

Een transport- en opslagbedrijf moet premie afdragen aan pensioenfonds Vervoer omdat het niet kan bewijzen dat minder van 50% van het loon is betaald voor werk dat onder de verplichtstelling valt, zegt het hof in Leeuwarden.

Geen uitzondering bedrag ineens voor recht op huurtoeslag

Deelnemers kunnen hun huurtoeslag kwijtraken als hun inkomen stijgt na opname van een bedrag ineens. Koolmees wil hier geen uitzondering voor maken omdat deelnemers zelf kiezen voor zo'n lumpsum.

Nieuwe pensioenwoordvoerders in parlement

Regeringspartijen VVD, D66 en ChristenUnie hebben na de verkiezingen nieuwe woordvoerders voor pensioen in de Tweede Kamer. Ook bij GroenLinks is er een wisseling van de wacht.

Koolmees: maximaal een jaar uitstel voor pensioenhervorming

Uiterlijk 1 januari 2023 moet hervorming van het pensioenstelsel kunnen beginnen, een jaar later dan beoogd. Eerder indexeren schuift ook maximaal een jaar op. De kortingsgrens staat ook in 2022 weer op 90%.

‘Uitstel pensioenhervorming zou onwenselijk, maar niet verbazend zijn’

Als de wetgeving voor het nieuwe stelsel wordt uitgesteld, dan hebben nieuwe, tijdelijke kortingsregels voor eind dit jaar de hoogste prioriteit, menen bonden. Uitstel wordt ‘zeer onwenselijk’ gevonden, maar ook ‘zorgvuldig’.

Koolmees: geen uitzondering kortingsregels voor bpf Levensmiddelen

Er is geen reden om te veronderstellen dat bpf Levensmiddelen in aanmerking komt voor een fondsspecifieke uitzondering op de kortingsregels, aldus minister Koolmees.

Rechter: opf mag betaalde btw niet in mindering brengen

Een opf mag over pensioenuitvoering geen btw in rekening brengen aan de werkgever, vindt de rechter. Als verzekeraar is het opf daarvan vrijgesteld. Juridische geschillen over btw spelen bij tientallen fondsen.

Koolmees bekijkt automatische aansluiting zelfstandigen

Het kabinet analyseert of het mogelijk en wenselijk is dat pensioenfondsen zelfstandigen bij experimenten automatisch kunnen aansluiten, met vrijwillige opt-out.

‘Uitkeringsfase verbeterde premieregeling kent meer solidariteit’

De solidariteit in de uitkeringsfase is groter bij de verbeterde premieregeling dan bij het nieuwe contract, meent Agnes Joseph. Volgens Dick Boeijen is dat niet zo, omdat het nieuwe contract meer risicodelingselementen kent.

Weinig politiek animo voor meer zeggenschap deelnemers

Voor politici zijn meer rechten voor de deelnemer in het nieuwe stelsel niet vanzelfsprekend. De inspraak bij het invaren roept de meeste discussie op.

Grote meerderheid nieuwe Tweede Kamer steunt pensioenakkoord

De partijen die het pensioenakkoord steunen, krijgen volgens de voorlopige uitslag van de Kamerverkiezingen samen 95 van de 150 zetels. Dit waren er 98, maar het brede draagvlak is behouden. 50Plus houdt één zetel over.

Boete voor MN dat naliet gebruik software te melden aan leverancier

MN heeft €500.000 plus wettelijke rente aan boete betaald omdat het een it-leverancier niet informeerde over gebruik van software voor PME en Koopvaardij. Voor het gebruik zelf heeft MN €700.000 plus rente overgemaakt.

GroenLinks: verlagen verplichte opbouw ontmoedigt sparen in pensioenfonds

GroenLinks ziet het toch niet zitten om de pensioenopbouw verder af te toppen. De partij was eerder voorstander van een verlaging, maar heeft een ‘switch’ gemaakt.

Wel meer risico, niet meer rechten voor deelnemer

In het nieuwe stelsel loopt de deelnemer meer risico. Maar de macht van inspraakorganen blijft beperkt. Ook rijst de vraag waarom werkgevers, die nauwelijks nog risico lopen, in fondsbesturen moeten zitten.

Centraal Beheer APF wil lagere buffereisen aan premieregelingen bij fondsen

De buffereisen voor pensioenfondsen met een dc-regeling leiden tot een ongelijk speelveld met verzekeraars en ppi’s, aldus Centraal Beheer APF. De stelselherziening is een goed moment om de eisen aan te passen, vindt het apf.

Suggestie voor onafhankelijke ‘Commissie Evenwicht’ krijgt politieke bijval

Politici van CDA, D66, PvdA, ChristenUnie en 50Plus staan positief tegenover het idee van ouderenbonden voor een onafhankelijke commissie, die normen stelt voor evenwichtigheid bij de transitie naar het nieuwe stelsel.

Rechter vindt polishouders Optas wél belanghebbenden bij fusie met Aegon

Polishouders zijn belanghebbenden bij de fusie tussen Aegon en Optas, vindt de bestuursrechter. DNB heeft hun bezwaren daarom ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard en moet hierover een nieuw besluit nemen.

Hoogleraren: ‘Bezwaarrecht tegen invaren voorkomt maatschappelijk verzet’

Behoud van bezwaarrecht, individueel of collectief, voorkomt verzet tegen invaren, aldus drie juristen. Fondsen kunnen het vermogen van deelnemers met bezwaren aanhouden in een collectiviteitskring met de huidige spelregels.

VCP en AVV vinden dat kabinet te hoge verwachtingen schept

De richting van de beoogde stelselherziening is goed, vinden VCP en AVV. De vakbonden zien wel de nodige verbeterpunten en waarschuwen beide voor te hoge verwachtingen.

‘Hoorrecht gepensioneerden als inspraak bij invaren is te mager’

Gepensioneerden moeten meer zeggenschap krijgen als sociale partners besluiten tot invaren, vinden meerdere verenigingen van gepensioneerden. Alleen een hoorrecht is te mager.

D66, PvdA en CDA twijfelen of stelselherziening op 1 januari kan beginnen

De stelselherziening eist een zorgvuldige wetsbehandeling, vinden Kamerleden. Het kan zijn dat 1 januari 2022 als ingangsdatum onder druk komt te staan. ‘Ik weet in alle oprechtheid niet of het gaat lukken.’

Hof: Duitse chauffeurs vallen onder verplichtstelling bpf Vervoer

Werknemers die meestal in het buitenland werken, vallen onder de verplichtstelling als zij een arbeidsovereenkomst hebben naar Nederlands recht. Dat oordeelt hof Arnhem in een proefproces dat was aangespannen door Bpf Vervoer.

Koolmees: wetsvoorstel stelselherziening ná zomer naar Kamer

Het wetsvoorstel voor de stelselherziening gaat na de zomer naar de Kamer, heeft minister Koolmees laten weten. De planning hoeft niet in gevaar te komen, meent FNV-bestuurder Elzinga. ‘Die was al krap.’