Direct naar inhoud

Ook rendement pensioenfonds ING gedrukt door factorstrategie — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 15 juni 2021

Het gesloten pensioenfonds van ING heeft in 2020 een rendement van slechts 0,9% geboekt op de aandelenportefeuille. De oorzaak was, net als bij Pensioenfonds Rabobank, een onderpresterende factorstrategie.

Het rendement van 0,9% is veel lager dan de wereldwijde aandelenindex MSCI World, die in euro’s gemeten een rendement van ruim 6% noteerde.

Foto Robin Utrecht/HH

De factorportefeuille van Pensioenfonds ING bestaat volgens een woordvoerder voornamelijk uit aandelen met een lage volatiliteit, met daarnaast kleinere blootstellingen aan waarde- en kwaliteitsaandelen. Met name de factoren waarde en lage volatiliteit deden het slecht in 2020. Daardoor noteerde de factorportefeuille een negatief rendement.

Het fonds wil niet zeggen hoe groot het deel van de aandelenportefeuille is dat wordt ingevuld via factorbeleggen. Het verlies op de factorportefeuille maakt het fonds evenmin bekend.

Omdat het vergrijsde pensioenfonds ING relatief weinig in aandelen belegt en het rendement op de matchingportefeuille met 11,5% een stuk hoger was, kwam het totaalrendement voor 2020 uit op 9,1%. Dat is 2%-punt lager dan in 2019.

Rabobank

Pensioenfonds ING is niet het enige fonds van een grootbank dat te kampen heeft met een onderpresterende factorstrategie. Pensioenfonds Rabobank heeft last van hetzelfde euvel.

Waar Rabobank inmiddels heeft besloten de strategie te vervangen vanwege de aanhoudend tegenvallende resultaten, ziet Pensioenfonds ING vooralsnog geen reden actie te ondernemen. ‘De strategie is niet aangepast naar aanleiding van het negatieve rendement op de factorstrategie’, zo laat een woordvoerder weten.

In 2019 haalde de aandelenportefeuille van het pensioenfonds nog een rendement van ruim 25%. Hoe de factorstrategie in de jaren voor 2020 heeft gepresteerd, is niet duidelijk. ING brengt in zijn rapportages geen onderscheid aan tussen de factorstrategie en het passief ingevulde deel van de portefeuille.

Beheerkosten ‘minder dan €100’

Pensioenfonds ING wil de pensioenbeheerkosten per deelnemer terugbrengen naar minder dan €100. Het fonds gebruikt hiervoor niet de definitie van de Pensioenfederatie, maar rekent ook slapers mee. Het pensioenfonds vindt dit ‘realistischer’, omdat het vanwege het gesloten karakter nauwelijks meer actieve deelnemers kent.

In 2020 bedroegen deze kosten, exclusief de uitgaven voor it-project ‘Wij werken aan uw pensioen’, €135. Dit is €4 minder dan in 2019, met name dankzij lagere personeelskosten. Het fonds maakt niet bekend wanneer het kostendoel gehaald moet zijn. De doelstelling kan echter niet los worden gezien van de nieuwe afspraken die in 2020 zijn gemaakt met de sponsoren, ING en Nationale Nederlanden, over de bijdrage in de uitvoeringskosten. Volgens die afspraken moet die bijdrage in 2030 gedaald zijn tot nul euro.

Ophoging returnportefeuille

Om ‘extra verdiencapaciteit’ te creëren, teneinde de terugval in dekkingsgraden van de afgelopen jaren te helpen herstellen, verhoogt Pensioenfonds ING de allocatie naar de returnportefeuille dit jaar van 26% naar 30%. Ook van de verlaging van de valuta-afdekking voor de grootste vreemde valuta in de returnportefeuille, van 50% naar 25%, verwacht het fonds positieve rendementseffecten.

Daarnaast wordt de rente-afdekking verhoogd en afgestemd op de rentegevoeligheid van de reële verplichtingen, in plaats van de nominale verplichtingen. ‘Verwacht wordt dat het meebewegen van de renteafdekking met de inflatie een gunstige invloed heeft op de ontwikkeling van de reële en nominale dekkingsgraden’, aldus het jaarverslag. De doelstelling van de renteafdekking is een niveau van 80% van de rentegevoeligheid van de reële verplichtingen per eind 2022. Voor 2020 was dit nog 68%.

Om dit te bereiken, gaat het pensioenfonds in elk geval niet méér beleggen in inflatiegerelateerde obligaties en inflatieswaps. Het fonds wil niet zeggen hoe het dit wel gaat doen.

Pensioenfonds ING heeft verder in 2020 de investment-grade bedrijfsobligaties overgeheveld van de return- naar de matchingportefeuille. ‘De kenmerken van investment grade zijn dusdanig dat deze vermogenscategorie eigenlijk niet in de returnportefeuille thuishoort’, zo verklaart een woordvoerder de administratieve wijziging. ‘Immers, een eis die wordt gesteld aan vermogenscategorie in de returnportefeuille is dat het rendement hoger is dan de inflatie.’ Het obligatiegedeelte in de returnportefeuille bestaat nu alleen nog uit high-yield obligaties en obligaties uit opkomende markten.

Halvering CO2-uitstoot

Pensioenfonds ING heeft in 2020 ‘de eerste stappen gezet binnen de aandelenportefeuilles om de CO2-intensiteit te verlagen’. Dit heeft volgens het fonds direct al geresulteerd in een daling van de CO2-intensiteit ‘met meer dan 50%’. Dit is volgens een woordvoerder bereikt door mandaatrestricties in de aandelenportefeuilles door te voeren. ‘Met name in de passieve mandaten waren er verkopen.’

De CO2-reductiedoelstelling is tegelijkertijd ingevoerd met een aangescherpte uitsluitingenlijst. Hierbij ging het om bedrijven die meer dan 10% omzet halen uit kolencentrales of mijnbouw en bedrijven die meer dan 5% omzet halen uit oliezanden of boringen in arctische gebieden. De bedrijven die om deze reden zijn uitgesloten komen allemaal uit opkomende markten, met name China.